Všeobecné podmienky k účasti na zájazdoch CK AWERTOUR

I. Úvodné ustanovenie

Cestovná kancelária AWERTOUR (ďalej len CK) zabezpečuje všetky druhy služieb cestovného ruchu pre domácich a zahraničných klientov. Služby zabezpečuje priamo alebo sprostredkovaním cez iné cestovné kancelárie.

II. Cestovná zmluva

Cestovná zmluva vzniká prijatím záväznej prihlášky na zájazd a uhradením zálohy alebo plnej ceny zájazdu. Jej obsahom je poskytnutie služby cestovného ruchu v rozsahu a za podmienok uvedených v ponukách zájazdov a upresnených v podrobných pokynoch pre účastníka zájazdu.

III. Prihlášky a úhrady

K prihláseniu na zájazd je nutné podať riadne vyplnenú prihlášku na tlačive CK jednotlivcom, alebo vystavením objednávky organizáciou. Za správnosť údajov uvedených na prihláške, resp. objednávke zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľ (klient). Za neplnoleté deti podpisuje prihlášku zákonný zástupca. Prevzatie písomnej prihlášky a ďalších potrebných dokladov odsúhlasí CK potvrdením. Pri podaní prihlášky, resp. objednávky je klient povinný uhradiť zálohu vo výške 50% z ceny zájazdu. Doplatok do plnej výšky je klient povinný uhradiť najneskôr 40 dní pred dňom nástupu na zájazd ak nebolo dohodnuté inak.

IV. Ceny zájazdov

Všetky ceny sú vykalkulované z devízového kurzu ku dňu 30.10.2017 (devízy predaj). CK si vyhradzuje právo upraviť cenu zájazdu a dopravy v prípade závažných okolností (zmeny kurzu voči Euro o viac ako 5%, ďalej výrazných zmien cien leteckej a autokarovej dopravy, zmeny daňových predpisov a pod.) Túto zmenu je povinná CK oznámiť klientovi najneskôr 14 dní pred nástupom na zájazd. CK je oprávnená zájazd zrušiť ak nie je dodržaný minimálny počet účastníkov. Klient musí byť o tom informovaný najneskôr 14 dní pred začatím zájazdu. V tom prípade ponúkne CK zákazníkovi náhradný termín zájazdu, alebo zákazník obdrží peniaze za objednané služby späť. Zákazník nemá nárok na ďalšie náhrady. CK si vyhradzuje právo na plné, alebo čiastočné odstúpenie od zmluvy so zákazníkom v prípadoch, ktoré nemôže ovplyvniť. Jedná sa hlavne o zmeny leteckých spoločností a typu lietadiel, posunutím termínu odchodu, zmena poradia jednotlivých akcií počas zájazdu, zmena hotela. CK neručí za následky stávok, povstaní a vojen, nepriaznivých poveternostných podmienok, prírodných katastrôf, dopravných kolapsov a zdržaní na štátnych hraniciach. Náklady účastníka, ktoré vznikli v týchto prípadoch CK nehradí.

V. Cestovné doklady

Každý účastník zahraničného zájazdu musí mať vlastný cestovný doklad s platnosťou minimálne 6 mesiacov od termínu ukončenia zájazdu.

Stornovacie podmienky

Zrušenie prihlášky alebo objednávky na zájazd je klient povinný urobiť písomne. V takom prípade je však povinný uhradiť všetky náklady, ktoré v dôsledku storna vznikli. Pri odoslaní písomného storna zájazdu poštou je pre stanovenie stornovacieho poplatku rozhodujúci dátum odoslania, pri osobnom odovzdaní dátum uvedený na stornovacom liste. Pri zrušení účasti na zájazde si účtuje CK za každú prihlásenú osobu nasledovné stornovacie poplatky:

 1. základný režijný stornovací poplatok 20,- Euro/osoba sa účtuje po zaradení do príslušného zájazdu.
 2. základný režijný stornovací poplatok 140,- Euro v prípade zrušenia objednávky kolektívom (nad 20 osôb) po jej potvrdení.
 3. zvýšený stornovací poplatok sa účtuje vo výške skutočne vzniknutých nákladov, najmenej však:
  1. 20% z ceny zájazdu pri zrušení účasti od 40 do 31 dní pred odchodom zájazdu
  2. 30% z ceny zájazdu pri zrušení účasti od 30 do 15 dní pred odchodom zájazdu
  3. 50% z ceny zájazdu pri zrušení účasti od 14 do 7 dní pred odchodom zájazdu
  4. 100% z ceny zájazdu pri zrušení účasti v termíne od 6 dní pred odchodom zájazdu
 4. zvýšený stornovací poplatok sa účtuje, ak dôjde k neúčasti na zájazde v dôsledku:
  • nesprávnych a neúplných údajov na prihláške alebo na mennom zozname
  • nepredložením cestovných dokladov pri zájazdoch do štátov s vízovou povinnosťou v termínoch určených CK
  • neúčasti na zájazde, pretože klient sa v stanovený deň a hodinu nedostavil k odchodu, hoci ho CK riadne upovedomila
  • vrátenia účastníka z hraníc pre nedodržanie pasových, devízových alebo iných predpisov
  • žiadosti organizácie o zmenu termínu zájazdu, ktorý organizácia objednala a bol CK potvrdený, nezbavuje sa organizácia povinnosti platiť stornovací poplatok, pokiaľ organizácia zájazd zruší

Klient má právo oznámiť v CK, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba 48 hodín pred nástupom na zájazd, ak tomu nebránia niektoré skutočnosti, ako napr. vybavenie pobytových, alebo tranzitných víz, alebo iné opodstatnené skutočnosti.

VI. Poistenie

Na požiadanie CK sprostredkuje cestovné poistenie poisťovne Union. Presné znenie poistnej zmluvy a alternatívy poistenia sú k dispozícii v CK.

VII. Reklamácia služieb

CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária, alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby, alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom resp. delegátom cestovnej kancelárie. Ak nesplní CK povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo zo zákona riadne a včas, musí objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v CK bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutoční, odo dňa, kedy sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený v spolupráci so zástupcom resp. delegátom cestovnej kancelárie.

VIII. Zodpovednosť počas zájazdu

Účastník, ktorý na zájazde poruší zákonné predpisy príslušného štátu, nerešpektuje program zájazdu, odmieta sa riadiť pokynmi sprievodcu, môže byť vylúčený z pokračovania zájazdu a vrátený na vlastné náklady späť, pričom stráca akýkoľvek nárok na náhradu za nevyužité služby.

IX. Zdravotné záležitosti, škody

Každý zákazník cestuje s vedomím svojho zdravotného stavu a s vedomím úhrady nákladov za lekárske služby a liečenia v zahraničí. Zákazník je povinný nahradiť škodu, ktorú spôsobil v priebehu dopravy a pobytu v dopravnom prostriedku a v ubytovacom zariadení. V prípade, že cestujúci v priebehu zájazdu stratí, alebo sú mu odcudzené doklady, je povinný si pre spiatočnú cestu zabezpečiť nové (náhradné) doklady sám a na svoje náklady. Zákazník sa môže v tomto prípade obrátiť na sprievodcu so žiadosťou o pomoc pri získaní nových, alebo náhradných dokladov pre spiatočnú cestu.

X. Zvláštne služby

Zvláštne služby nie sú súčasťou ceny zájazdu. Tieto služby platí zákazník zvlášť (jednolôžková izba, zvláštna strava, zabezpečenie víz, zabezpečenie dopravy do miesta odletu, ubytovanie pred odletom v mieste odletu a pod.). Zákazník môže svoje požiadavky uviesť pri podaní prihlášky a tieto zaplatiť súčasne pri úhrade zálohy, alebo doplatku ceny zájazdu.

XI.      Súhlas so spracúvaním osobných údajov

11.1. Podpisom Zmluvy dáva objednávateľ CK výslovný súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie záväzkov CK vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä zabezpečenie kontaktu na objednávateľa a ostatných účastníkov zájazdu a spracovanie podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu.

11.2. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:

11.2.1. získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom cestovnou kanceláriou CK,

11.2.2. využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK. na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred začatím zájazdu i po jeho skončení,

11.2.3. využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK. pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom CK, vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia,

11.2.4. využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK. na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu založeného Zmluvou.

11.3. Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností zmluvných strán Zmluvy.

11.4. Vo vzťahu k osobám uvedeným v Zmluve, ktoré Zmluvu nepodpísali, osoba podpisujúca Zmluvu potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov CK za účelom ich spracúvania podľa bodov 11.1. až 11.3. týchto všeobecných zmluvných podmienok; inak zodpovedá za škodu, ktorá CK vznikne.

XII. Záverečné ustanovenie

Všeobecné a záručné podmienky CK sú platné pre účasť na všetkých jej zájazdoch a sú súčasťou prihlášky alebo objednávky. Objednávateľ hromadného zájazdu sa podpisom na potvrdenie objednávky zaväzuje informovať ostatných účastníkov zájazdu o týchto podmienkach.

Všeobecné a záručné podmienky cestovnej kancelárie AWERTOUR nadobúdajú platnosť podpisom prihlášky klienta a jej potvrdením zo strany CK.

V Bratislave dňa 30. októbra 2017, za cestovnú kanceláriu AWERTOUR spol. s r. o. Ing. Vladimír Maštrla, konateľ


Prečo si rezervovať zájazd u nás?

 • Dostupné ceny pre každého
 • Rezervácia zájazdu online
 • Letecká a autobusová doprava


Máte otázky ?

Neváhajte nám zavolať. Sme tím odborníkov na zájazdy radi Vám ochotne poradíme.

+421 911 285 240

ck@awertour.sk