Letecké zájazdy

Kedy na letisko?

Pokiaľ cestujúceho neinformuje letecký dopravca, cestovná kancelária či agentúra inak, je cestujúci povinný dostaviť sa na letisko a prihlásiť sa k odletu (tzv. check-in) v zmysle pôvodne stanoveného času, teda ideálne 2 hodiny najneskôr však 60 minút pred plánovaným odletom (pozor! minimálny čas je stanovený leteckým dopravcom v prepravných podmienkach a môže sa líšiť). V prípade, že Vás letecká spoločnosť alebo cestovná kancelária vopred telefonicky alebo prostredníctvom delegáta upovedomí o novom čase odletu, nie ste povinný dostaviť sa na letisko v pôvodnom, ale v novo stanovenom čase.

Cestujúci by sa mal vždy k odletu dostaviť dostatočne včas, aby stihol vybaviť potrebné formality a prejsť detekčnou prípadne aj pasovou kontrolou, ak letí mimo schengenský priestor.

Nezabudnite!

Kým odídete z domu, skontrolujte, či:

 • ste vypli všetky elektronické a plynové zariadenia
 • ste zavreli všetky okná a zamkli dvere
 • ste vyniesli smeti
 • je postarané o zvieratá a rastliny
 • ste zaplatili splatné účty
 • má niekto záložný kľúč od vášho bytu pre krízové situácie

Ďalej skontrolujte, či máte pri sebe:

 • osobné doklady – občiansky preukaz alebo platný pas ( v prípade cesty do Izraela, Mexika, Brazílie platný ešte 6 mesiacov po predpokladanom prílete)
 • vstupné formality, víza (ak sú potrebné)
 • doklady o poistení, ( ak ste poistený cez CK všetky potrebné doklady má doklady sprievodca)
 • cestovné poukazy (letenka, ubytovanie, iné)
 • peniaze poprípade platobné karty 

Na cestu si pribaľte:

 • lieky nevyhnutné po dobu pobytu 
 • žuvačku/cukríky na vyrovnanie tlaku pri štarte/pristátí
 • dobrú knihu na skrátenie dlhej chvíle

Cenné a krehké veci: ako fotoaparáty, kamery, peniaze, šperky a iné, noste vždy príručnej batožine.

Ostré predmety, tekutiny nad 100ml, aerosóly a gély: nepatria do príručnej batožiny, pravidlá o ich preprave si preštudujte v sekcii bezpečnostné predpisy, alebo sa informujte u Vášho prepravcu.

Na letisku – Pred odletom

V prípade, že cestujete so zapísanou batožinu, nezabudnite ju odovzdať na check-in pulte, ktorý súvisí s Vašim letom. Následne pokračujte smerom k detekčnej kontrole. V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na Informácie.

Pri prechode detekčnou kontrolou postupujte nasledovne:

 • umiestnite Vašu príručnú batožinu na posuvný pás
 • vyložte všetky prepravované tekutiny, pasty, gély, detskú stravu
 • ak prepravujete osobný počítač, vyberte ho z ochrannej tašky a vložte ho samostatne do určenej prepravky
 • vyzlečte si vrchné vrstvy odevu ako kabát, bundu, sako a pod.
 • odložte si opasok a hodinky
 • z vreciek vyberte všetky kovové predmety ako kľúče, mince, mobilný telefón..
 • po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom kovov – UPOZORNENIE v prípade ak máte strojček na srdci vopred INFORMUJTE bezpečnostnú kontrolu.
 • sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej kontroly

V čakacej zóne si na monitoroch riadne pozrite, ktorý odletový východ (gate) je priradený k Vašej destinácii a dopravcovi, nakoľko neskorý príchod k východu je dôvodom na vylúčenie z prepravy (v zmysle podmienok dopravcu) bez nároku na kompenzáciu.

Intoxikácia

Cestujúci by sa mal na letisku vždy správať slušne a riadiť sa pokynmi pracovníkov vybavenia letu a detekčnej kontroly, ako aj ostatných zúčastnených zložiek vybavovacieho procesu, nakoľko prejavy agresivity u cestujúceho sa považujú za potenciálne ohrozenie letu a cestujúci môže byť následne vylúčený z prepravy.

Cestujúci, ktorý prejavuje známky požitia návykovej látky, či už pri samotnom vybavovacom procese alebo neskôr pri nástupe do lietadla, je vzhľadom na gradujúci účinok alkoholu a ostatných omamných látok počas letu taktiež považovaný za rizikového z hľadiska bezpečnosti a môže byť bez dokazovania prítomnosti návykových látok v krvi vylúčený z prepravy. Najbežnejšími sú intoxikácia alkoholom a následne tzv. ľahkými drogami.

Po prílete​​

Po prílete do cieľovej destinácie si nezabudnite prekontrolovať, či neprišlo k nedovolenej manipulácii s Vašou batožinou, prípadne k jej poškodeniu.

Základným pravidlom pri strate, poškodení či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať príslušné reklamačné oddelenie často nazývané Lost and Found alebo Baggage Claim Office a spísať protokol o danej skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report). Reklamácie cestujúcich vybavuje priamo letecká spoločnosť, ak má táto zastúpenie na letisku, prípadne jej handlingový partner, ktorého právomoci a kompetencie sa výlučne riadia pokynmi jednotlivých leteckých spoločností.

Vo všeobecnosti je najčastejším dôvodom straty batožiny jej chybné naloženie na palubu iného lietadla, nenaloženie batožiny (batožina ostane v mieste odletu) a nevyloženie batožiny v cieľovej destinácii (ak má lietadlo medzipristátie/a). S rastúcim počtom prestupov rastie i riziko straty batožiny. Preto odporúčame, aby si cestujúci základné veci, resp. veci nevyhnutné pre pobyt, rovnomerne rozdelil medzi príručnú a zapísanú batožinu (lieky, hygienické potreby, hračky pre dieťa atď.).

Každý prípad stratenej batožiny sa podrobne monitoruje v rámci systému World Tracer Managment. Ide o informačný systém vyhľadávania batožiny po celom svete. Niektoré dovolenkové stredomorské letiská nie sú predplatiteľmi uvedeného systému, vtedy sa pátranie po stratenej batožine uskutočňuje pomocou telexov, čo môže čakanie cestujúceho predĺžiť. Letisko odletu do tohto procesu už nijako nemôže zasiahnuť, ani ho urýchliť.

Za stratu, poškodenie resp. vykradnutie batožiny je zodpovedný letecký dopravca, s ktorým cestujúci kúpou letenky uzavrel zmluvný vzťah. Dopravca je rovnako zodpovedný za vyhľadanie, a vo väčšine prípadoch i doručenie, stranenej batožiny poškodenému cestujúcemu na adresu, ktorú pri spísaní protokolu o strate uvedie. V prípade, že letecký dopravca nemá na letisku zastúpenie, môže si na túto službu najať handlingovú spoločnosť, ktorá postupuje v zmysle jeho pokynov. Prípadné odškodnenie cestujúceho v prípade straty batožiny závisí od podmienok leteckého dopravcu, ktoré sa v mnohých prípadoch výrazne líšia. Rozdiely sú aj v časových lehotách vyhľadania batožiny a v tarifných triedach.

Batožina

Preto, aby lietanie bolo pre vás skutočným zážitkom, ponúkame niekoľko odporúčaní ako bezpečne priviezť všetky vaše osobné veci a predísť komplikáciám pri detekčnej kontrole:

 • dodržujte rozmerové a hmotnostné limity príručnej batožiny (tú, ktorú si so sebou beriete na palubu lietadla) a zapísanej batožiny (batožina, ktorú odovzdávate na check-in pulte),
 • zvoľte si vhodný typ kufra alebo cestovnej tašky,
 • cenné a krehké veci vrátane šperkov, peňazí, notebooku, fotoaparátov, kamier, prípadne rozbitných suvenírov, noste výlučne v príručnej batožine,
 • tekutiny, aerosóly a gély, ktoré chcete mať pri sebe počas letu, majte v baleniach s objemom do 100 ml a uložené v priehľadnom spätne uzatvárateľnom vrecku,
 • tekutiny, aerosóly a gély v baleniach presahujúcich objem 100 ml si zbaľte do zapísanej batožiny,
 • ostré predmety či repliky nebezpečných predmetov si zbaľte do zapísanej batožiny,
 • sledujte pravidlá svojho prepravcu o maximálnom povolenom počte kusov príručnej batožiny na palube,
 • do prepravy odporúčame zapísať uzamykateľnú batožinu,
 • pred poškodením a neoprávnenou manipuláciou chráňte svoju batožinu zabalením do ochrannej fólie (služba balenia batožiny na letisku).

Je na individuálnom zvážení cestujúceho zvoliť si vhodný typ kufra alebo cestovnej tašky v závislosti od motívu cestovania a počtu prestupov. Všeobecne platí, že čím je batožina (zapísaná) skladnejšia, jednoliatejšia, pevnej konštrukcie, s penovou výplňou a chránená cestovným zámkom, o to je na cestovanie leteckou dopravou vhodnejšia. Naopak, batožina, ktorej súčasťou je množstvo úchytiek, zipsov, strapcov, popruhov či vreciek, je náchylnejšia na poškodenie na batožinových pásoch pri prechode bezpečnostnou kontrolou.

Ako preventívnu ochranu cestujúcim odporúčame zahrnúť poistenie batožiny do celkového balíka cestovného poistenia a všetky cennosti si pribaliť do príručnej batožiny, pretože prevažná väčšina dopravcov za takéto predmety v registrovanej (zapísanej) batožine neručí.

V prípade príručnej batožiny by mal cestujúci klásť väčší dôraz na jednoduchú manipulovateľnosť, nakoľko batožinu si berie so sebou na palubu lietadla a absolvuje s ňou všetky formálne úkony na letisku. Menej dôležitý je v tomto prípade materiál, z akého je príručná batožina zhotovená.

Cestujúci so zníženou mobilitou

Do skupiny cestujúcich so zníženou mobilitou patria osoby s akýmkoľvek druhom zdravotného znevýhodnenia. Cestujúci so zníženou mobilitou majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom.

Všeobecný postup na využitie asistenčných služieb:

 • cestujúci je povinný potrebu asistenčných služieb ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred plánovaným odletom svojej leteckej spoločnosti alebo cestovnej kancelárii/agentúre,
 • po príchode na letisko by mal cestujúci so zníženou mobilitou vyhľadať kontaktné miesto pre asistenčné služby, ktoré sa obvykle nachádza pri hlavnom vchode do odletovej haly alebo na ľahko dostupnom mieste v termináli,
 • pomocou určeného telefónu resp. oznamovacieho tlačidla ohlási cestujúci svoj príchod asistenčnému pracovisku,
 • pridelený pracovník cestujúceho vyzdvihne a asistuje mu pri všetkých formalitách od zaregistrovania do prepravy až po nastúp cestujúceho na palubu lietadla.

Tehotenstvo

Pre leteckú prepravu tehotných žien neexistujú jednotné a všeobecne záväzné predpisy.

Prepravu tehotných žien si osobitne upravujú letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach, z uvedeného dôvodu sa budúcim mamičkám odporúča, aby sa s nimi pred odletom oboznámili. Vo všeobecnosti platí, že do konca 28. týždňa tehotenstva (u niektorých dopravcov do 26. týždňa), ktoré je bez zdravotných komplikácií, neplatia žiadne obmedzenia pre cestovanie tehotných žien. Od 28. do 36. týždňa môže gravidná žena cestovať výlučne s platným potvrdením od svojho ošetrujúceho lekára (spravidla nie starším ako 7 dní pred odletom).

Niektorí leteckí dopravcovia vo svojich prepravných podmienkach dokonca upravujú štádium tehotenstva, po skončení ktorého nie je gravidná žena pripustená k odletu a to vzhľadom na riziká s tým spojené. Aby sa tehotné ženy vyhli prípadným nedorozumeniam pri vybavovacom procese, odporúča sa im vždy cestovať s tehotenskou knižkou.

Letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach neposkytujú odporúčania a upozornenia pre tehotné ženy, nakoľko tieto závisia od ich individuálneho zdravotného stavu. Kúpe letenky by mala vždy predchádzať konzultácia tehotnej ženy so svojim ošetrujúcim lekárom. Pokiaľ ide o samotný let, tehotné ženy nesmú sedieť pri núdzových východoch a na núdzových sedadlách, inak pre ne na palube lietadla platia rovnaké postupy, ako pre ostatných cestujúcich (aj pokiaľ ide o pripútanie sa počas letu). Pri prechode detekčnou kontrolou môže cestujúca požiadať o podrobnú ručnú kontrolu v prípade akýchkoľvek pochybností. Prechodový detektor kovov nemá však žiadne vedľajšie účinky na zdravie cestujúcej ani jej plodu.

Obavy z lietania

Podľa štatistík je letecká doprava najbezpečnejším spôsobom prepravy. Mnohých i napriek tomu trápi fóbia z lietania, tzv. aviofóbia. Ak patríte do tejto skupiny, máme pre Vás zopár rád, ako strachu predchádzať.

Medzi všeobecné zásady prevencie patrí predovšetkým pozitívne myslieť. Dostatočný odpočinok, kvalitný spánok, či vynechanie kávy z ranného jedálnička sú ďalšie z riešení, ako sa pripraviť na príjemný zážitok z letu. Ak už sedíte v lietadle, jednoducho zatvorte oči a predstavte si niečo veľmi príjemné, ako napríklad rozkvitnutú lúku, spev vtákov, a k tomu si pustite Vašu obľúbenú hudbu. V prípade hyperventilácie je dôležité „odkysličiť krv“, a to napríklad dýchaním do papierového vrecúška.

Všetky dôležité systémy v lietadle sú zálohované niekoľkokrát. Piloti a palubný personál sú špeciálne trénovaní na všetky typy mimoriadnych situácií. Dbajú tak nielen o pohodlie, ale najmä o bezpečnosť pasažierov na palube. Cestovanie lietadlom sa pomocou týchto zásad môže stať nie len neopakovateľným zážitkom, ale aj príjemnou spomienkou na komfort služieb dopravcu spojeným s prekrásnymi výhľadmi z vtáčej perspektívy.

Bezpečnostné predpisy​

Na letiskách stále platia prísne pravidlá na prepravu tekutín, aerosólov a gélov v príručnej batožine. Rovnako do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla nesmie cestujúci vnášať strelné zbrane a ich napodobeniny, omračujúce zariadenia, výbušné a horľavé látky, predmety s ostrým hrotom alebo hranou, pracovné nástroje a tupé predmety, ktoré sú schopné spôsobiť vážne zranenie.

Zoznam zakázaných predmetov je informatívny. Pracovníci detekčnej kontroly majú právo z prepravy vylúčiť aj iné predmety, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie z ich možného zneužitia na ohrozenie bezpečnosti civilného letu.

Tekutiny

Cestujúci smie v príručnej batožine prevážať látky tekutej, pastovej a gélovej povahy:

 • v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 ml,
 • umiestnené v priehľadnom a opätovne uzatvárateľnom plastovom vrecku (spolu s aerosólmi a gélmi) s kapacitou
 • do 1 litra, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené.
 • Všetky tekutiny musia byť vybrané z príručnej batožiny a deklarované samostatne pred detekčnou kontrolou umiestením v prepravke spolu s batožinou.

Do skupiny patria:

 • šampóny, sprchové šampóny,
 • parfumy,
 • nealkoholické a alkoholické nápoje,
 • iné látky tekutej povahy.

! Pri tekutých látkach nerozhoduje aktuálny obsah balenia ale ten, ktorý je uvedený na predajnom obale.

Pasty a gély

Cestujúci smie v príručnej batožine prevážať látky pastovej a gélovej povahy:

 • maximálna veľkosť jednotlivého balenia je 100 ml,
 • umiestnené v priehľadnom a opätovne uzatvárateľnom plastovom vrecku (spolu s tekutinami a aerosólmi) s kapacitou do 1 litra, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené.

Všetky pasty a gély musia byť vybrané z príručnej batožiny a deklarované samostatne pred detekčnou kontrolou umiestením v prepravke spolu s batožinou.

Do skupiny patria:

 • zubné pasty,
 • gély na vlasy,
 • iné látky pastovej a gélovej povahy, resp. podobnej konzistencie.

! Pri pastách a géloch nerozhoduje aktuálny obsah balenia ale ten, ktorý je uvedený na predajnom obale.

Spreje (aerosóly)

Cestujúci smie v príručnej batožine prevážať aerosóly za predpokladu, že nie sú horľavé (na obale nesmie byť piktogram ohňa) ak:

 • maximálna veľkosť jednotlivého balenia je 100 ml,
 • umiestnené v priehľadnom a opätovne uzatvárateľnom plastovom vrecku (spolu s tekutinami a gélmi) s kapacitou do 1 litra, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené.

Všetky aerosóly musia byť vybrané z príručnej batožiny a deklarované samostatne pred detekčnou kontrolou umiestením v prepravke spolu s batožinou.

Do skupiny patria:

 • spreje na vlasy,
 • podpažné spreje a i.

! Pri aerosóloch nerozhoduje aktuálny obsah balenia ale ten, ktorý je uvedený na predajnom obale. Objemové pravidlá neplatia pre zapísanú batožinu, ktorú cestujúci odovzdáva na vybavovacom pute, tzv. check-in pulte.

Ostré predmety

V príručnej batožine sú povolené iba nožíky (bez vývrtky), nožnice a skrutkovače, ak dĺžka ostrej čepele je kratšia ako 6 cm.

Ďalej sú zakázané:

 • ceremoniálne (obradné, zberateľské, slávnostné) nože,
 • voľné žiletky a britvy (okrem jednorazových holiacich strojčekov so žiletkou v uzavretom puzdre),
 • ľadové korčule,
 • remeselné nástroje potenciálne použiteľné ako ostré alebo brúsené zbrane, napr. vrtáky všetkých druhov, kladivá, kliešte, skrutkové kľúče, spájkovacie lampy a i.

Lieky

Cestujúci smie v príručnej batožine prevážať bežne dostupné lieky v balení do 100 ml alebo v pevnom skupenstve:

 • bez potreby lekárskeho predpisu,
 • umiestnené v priehľadnom a opätovne uzatvárateľnom plastovom vrecku (spolu s inými tekutinami, aerosólmi a gélmi) s kapacitou do 1 litra, pričom obsah tohto plastového vrecka sa doň bez problémov zmestí a vrecko je úplne zatvorené.

Do skupiny patria: tabletky proti bolesti hlavy, nosné/očné kvapky, sirup proti kašľu a i.

V prípade potreby inzulínových pier alebo tekutých liekov s obsahom balenia väčším ako 100 ml:

 • je nevyhnutné potvrdenie od ošetrujúceho lekára,
 • lieky musia byť umiestnené oddelene v priehľadnom a spätne uzatvárateľnom vrecku a deklarované pred detekčnou kontrolou,
 • odporúča sa mať potvrdenie od lekára vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku. Lekárske potvrdenie nemusí byť úradne overené.

V príručnej batožine sú lieky povolené iba v množstve potrebnom na pobyt.

Potraviny a detská strava

Bryndza, tvaroh, rybacia treska a látky podobnej konzistencie, sú na prevoz v príručnej batožine povolené iba predpísaným spôsobom:

 • v samostatnej nádobe a v povolenom množstve, t.j. max. 100 ml/g na jedno balenie,
 • umiestnené oddelene v priehľadnom a uzatvárateľnom vrecku a deklarované pred detekčnou kontrolou.

Na prepravu detskej stravy počas letu v príručnej batožine sa vzťahujú osobitné pravidlá. Dojčenskú výživu a iné tekutiny je možné prepravovať i nad povolený limit 100 ml za balenie.

Na požiadanie je pasažier povinný dokázať nezávadnosť a bezpečnosť tekutín. Sprevádzajúca osoba alebo rodič je povinný stravu na vyzvanie pracovníkom detekčnej kontroly ochutnať prípadne inak otestovať.

Zbrane

Cestujúci nesmie do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla vniesť:

 • žiaden typ strelnej zbrane a iné prostriedky na vystrelenie náboja,
 • repliky a imitácie strelných zbraní,
 • muníciu a strelivo,
 • hračkárske zbrane všetkých druhov, luky, praky,
 • zbrane vystreľujúce ostré predmety, zapaľovače javiace sa ako zbraň a iné.

Športové potreby

Do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla je zakázané vniesť: tupé predmety schopné spôsobiť zranenie

Do skupiny patria:

 • bejzbalové pálky,
 • golfové palice,
 • hokejky,
 • biliardové tága,
 • rybárske prúty,
 • skateboardy,
 • akékoľvek príslušenstvo k stanom (napr. stanové kolíky, skladacie stanové tyče a pod.) a iné.

Výbušné a zápalné látky

Do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla je zakázané vniesť:

 • ohňostroje,
 • svetlice vo všetkých podobách,
 • pyrotechniku vrátane zábavnej a hračkárskej pyrotechniky,
 • horľavé tekutiny ako napr. benzín, naftu, kvapalný zapaľovač, alkohol ( nad 70%), etanol, detonátory a rozbušky, plyny a plynové nádoby, napr. bután, propán, acetylén, kyslík.

Upozornenie:

Zapalovače akéhokoľvek druhu sa nemôžu prepravovať v príručnej ani zapísanej batožine. Vzhľadom na charakter daného predmetu (tlaková nádoba s nebezpečnou horľavou látkou), je možné v leteckej doprave zapalovač prevážať výlučne na “tele majiteľa”, t. j. umiestením vo vreckách oblečenia. Zapalovač je nutné deklarovať pred detekčnou kontrolou umiestnením do prepravy.


Prečo si rezervovať zájazd u nás?

 • Dostupné ceny pre každého
 • Rezervácia zájazdu online
 • Letecká a autobusová doprava


Máte otázky ?

Neváhajte nám zavolať. Sme tím odborníkov na zájazdy radi Vám ochotne poradíme.

+421 911 285 240

ck@awertour.sk