Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič PhD.

jancovic

Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič PhD.

Sprievodca

Destinácie

Svätá Zem

O sprievodcovi

Narodil sa 28. novembra 1968 v Topoľčanoch. Po absolvovaní gymnázia v Topoľčanoch pokračoval štúdiom odboru Kvasná chémia a biotechnológie na Chemicko-technologickej fakulte STU v Bratislave (1986-1991). Základné teologické štúdium získal na RKCMBF UK Bratislava a na Pápežskej univerzity Santa Croce v Ríme (1991-1995). Za kňaza bol vysvätený 5. júla 1995 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave.Licenciát zo Svätého písma absolvoval na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (1995-1999). Zimný semester 1996/1997 absolvoval na Hebrew University v Jeruzaleme. Od roku 1999 pôsobí ako odborný asistent na RKCMBF UK Bratislava. Titul PhD. získal na RKCMBF UK v Bratislave z exegézy Ex 32 – 34 v roku 2009. V jeseni 2020 sa habilitoval na domovskej fakulte s prácou Exegeticko-teologická analýza žalmov 93–96 a ich kontextuálne čítanie. Od roku 2001 do 2011 pastoračne pôsobil ako farár vo farnosti Bratislava-Čunovo, neskôr ako farár v Katedrále sv. Martina (2011-2015) a od októbra 2020 je farárom v Bratislave-Jarovciach.

Diecéznym koordinátorom činnosti Katolíckeho biblického diela bol od roku 1999 najskôr v Bratislavsko-trnavskej arcidiecéze a v Bratislavskej arcidiecéze od roku 2008. Za Rímskokatolícku cirkev významným spôsobom participoval v prekladateľskom tíme Ekumenického prekladu Starého a Nového zákona (2001-2007) a prispel k jeho vydaniu. Od roku 2004 sa podieľal na príprave Komentárov k Starému zákonu (Gn 2008, Ex 2013, Ž 76-100, 2018; 101-118, 2020; 120-150, 2021). Venuje sa popularizačnej a publikačnej činnosti v oblasti biblickej teológie. Je autorom početných vedeckých a odborných článkov (zverejnené na www.academia.edu). Spolupracuje s katolíckymi i svetskými médiami na šírení biblického poznania a kultúry. Od roku 2004 je riadnym členom Catholic Biblical Association of America (CBAA); od roku 2005 je členom redakčnej rady vedeckého periodika Studia Biblica Slovaca a od 2015 zástupcom šéfredaktora daného periodika; od 2007 je členom Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu a od roku 2018 jej predseda; od 2012 je členom redakčnej rady periodika Acta vydávaného RKCMBF UK; od roku 2014 člen Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS; od 2017 riadny člen European Association of Biblical Studies (EABS) v Münsteri; od 2019 je členom redakčnej rady ET-Studies, vedeckého periodika spoločnosti European Society for Catholic Theology. V roku 2019 získal Cenu Jozefa Búdu, ktorú udeľuje vedecké periodikum Studia Biblica Slovaca za vedeckú publikačnú a prednáškovú činnosť v oblasti biblická exegéza. Má záľubu v turistike, lyžovaní, hudbe a v prírode.

zdroj https://kbd.sk/mons-jozef-jancovic/

Zájazdy

    Referencie

    Aktuálne niesú priradené žiadne referencie.