Zamyslenia Martina Mojžiša – BOHORODIČKY PANNY MÁRIE A

BOHORODIČKY PANNY MÁRIE A

 

     Včera večer sme v našich kostoloch pri večernej pobožnosti ďakovali Pánu Bohu za dobrodenia, ktoré sme od neho dostali v uplynulom roku. A dnes slávime začiatok nového roka. Cirkev nám vo svätej omši pripomína, že s radostným sviatkom Panny Márie Bohorodičky zároveň oslavujeme aj začiatok našej spásy. A tak začiatok nielen nového roka, ale aj začiatok našej spásy. Sú dve udalosti, nad ktorými sa rozmýšľajúci človek musí vážne zamyslieť. Nový rok pre nás znamená vážne upozornenie, že náš život sa rýchlymi krokmi uberá vpred. Sú to kroky, ktoré nemôže nikto zastaviť. Či chceme, alebo nie, sme o jeden rok starší, čiže sme o jeden rok bližšie ku koncu nášho života. Ale dnešný sviatok Panny Márie nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa nad koncom nášho života neznepokojovali, lebo náš život nekončí v ničote, v záhube, ale vo večnej spáse. A to je náš cieľ. Ako?

     Aby ľudia svoj cieľ jasne poznali, tak o to sa postaral nebeský Otec, keď na tento svet poslal svojho Syna, ktorý si vzal ľudské telo z Panny Márie, a tým činom sa začala spása človeka. Boží Syn totiž otvoril ľuďom cestu k spáse. Hlásal, že láska tu na zemi je prípravou na večnú lásku v nebi a svojou smrťou na kríži napravil všetku nelásku, neposlušnosť ľudského pokolenia voči nebeskému Otcovi tak dokonale, že odvtedy všetci máme možnosť stať sa milými synmi, milými dcérami nebeského Otca, a tak dedičmi večnej blaženosti v Bohu. Samozrejme, že za tieto dary nebeského Otca a Pána Ježiša ďakujeme. A tiež aj našej nebeskej Matke, ktorá svojou poslušnosťou a oddanosťou nebeskému Otcovi prijala do svojho lona skrze Ducha Svätého Božieho Syna, keď anjelovi v Nazarete pri zvestovaní povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“(Lk 1, 38). Takto sa stala matkou Ježišovou nielen podľa tela, ale v tomto tele aj matkou druhej Božskej osoby.

     Dnes teda slávime sviatok Bohorodičky Panna Márie, ktorá právom dostala tento titul na efazskom koncile v roku 431, kde konciloví otcovia vyhlásili dogmu že: „Mária sa stala Bohorodičkou nie preto, že by prirodzenosť Slova a jeho božstvo bolo prijalo začiatok svojho pôvodu zo svätej Panny, ale preto, že si z nej vzalo sväté telo obdarené rozumovou dušou, s ktorým je Božie Slovo hypostaticky zjednotené, a preto sa hovorí, že sa narodilo podľa tela“ (KKC 466). Dogma o Bohorodičke bola definovaná ako reakcia na blud patriarchu Nestória, ktorý tvrdil, že Máriu nemôžeme nazývať Božou matkou, ale len matkou Kristovou, teda len ľudskou matkou človeka Ježiša. V tejto dogme ide o uznanie pravdy, že Kristus je od prvého momentu počatia Pravý Boh, ale aj Pravý človek a je teda vo vlastnom slova zmysle jej synom, ale neprestáva byť Synom Božím. A teda aj ako Syn Boží prijal Máriu za svoju ľudskú matku a ona sa takýmto spôsobom stala Matkou Vteleného Slova. Podotýkam, že titul Božia matka nebol známy len od efezského koncilu, ale už v treťom storočí sa našiel fragment papyrusu, na ktorom bola po latinsky napísaná modlitba, ktorú sa doteraz radi modlíme: „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička…“ Toto je najstaršia mariánska modlitba.

     Z dnešného evanjelia si všimnime vetu: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ Aj my sa snažme takto nasledovať Pannu Máriu, že sa budeme snažiť žiť podľa evanjelia a takto sa tešiť vo viere, že raz po našom odchode z tohto sveta dostaneme večnú odmenu u nebeského Otca.

     Vám všetkým, ktorým som pripravil tento príhovor prajem a vyprosujem do nasledujúceho roku Božie požehnanie, zdravie a nadovšetko opravdivé šťastie, ktoré nájdete vo viere v Pána Boha.

 

     Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov

 


Prečo si rezervovať zájazd u nás?

  • Dostupné ceny pre každého
  • Rezervácia zájazdu online
  • Letecká a autobusová doprava


Máte otázky ?

Neváhajte nám zavolať. Sme tím odborníkov na zájazdy radi Vám ochotne poradíme.

+421 911 285 240

ck@awertour.sk