Zamyslenia Martina Mojžiša – DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK A

DRUHÁ NEDEĽA CEZ ROK A

 

     Minulú nedeľu som v zamyslení uviedol, že po vianočnom období nám na niekoľko týždňov bude nasledovať liturgické obdobie Cez rok. Evanjelium dnešnej nedele je pokračovaním myšlienok z čias Adventu, ktoré nás v duchu viedli k rieke Jordán, kde začal pôsobiť Ján Krstiteľ a kde pokrstil aj Pána Ježiša. Ako vidíme, že táto téma neskončila minulou nedeľou, ale pokračuje aj dnes. Všimnime si hneď prvú Jánovu vetu: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta.“

     V tomto zamyslení chcem túto vetu rozdeliť na dve časti. Prvá časť: Hľa, Baránok Boží… Takto Ján Krstiteľ poukázal na Ježiša, ktorý prišiel, aby ho pokrstil. Vtedajší Židia a môžem povedať aj dnešní, veľmi dobre rozumeli, čo znamená výraz „baránok.“ Keď pozorne čítame knihu Exodus, tak tam sa dozvedáme, akú úlohu zohrala baránkova krv. Židovský národ veľmi trpel pod krutou nadvládou faraóna, ktorý nechcel na žiadosť Mojžiša a Árona uvoľniť národ z otroctva, a preto Pán Boh dopustil na Egypt ťažkých desať rán. Až po poslednej sa to stalo, kedy faraón usúdil, že bude lepšie, keď národ odíde. Hlavnú úlohu zohrala krv baránkov, ktorých každá rodina zabila večer v 14-ty deň prvého mesiaca a každý otec rodiny krvou zabitého baránka pomazal – dnes by sme povedali – vonkajšiu zárubňu dverí. V tú noc celým Egyptom prešiel anjel, ktorý v tých rodinách, ktoré nemali označené dvere krvou baránka, pozabíjal všetko prvorodené od syna a aj prvorodené domáce zvieratá. Ráno po celom Egypte nastal veľký nárek a tiež aj v dome faraóna, lebo bol zabitý aj jeho prvorodený syn. Na to faraón prepustil židovský národ z Egypta. Tento záchranný skutok krvi baránka slávia Židia odvtedy až dodnes. Vždy na tento významný deň, keď ešte mali Židia chrám, tak veľkňaz najprv sa nad baránkom modlil a prosil Pána Boha o odpustenie hriechov a po modlitbe tohto baránka zabil a jeho krvou pokropil prítomných ľudí, ktorí sa tešili, že majú odpustené hriechy.

     A tu je pokračovanie druhej časti hore uvedenej vety: …ktorý sníma hriech sveta. Keď Ján Krstiteľ poukázal na Ježiša, že je Božím Baránkom, tak určite v Duchu Svätom myslel na neho, že Ježiš je ten opravdivý Baránok, ktorý prišiel na tento svet, aby svojou vlastnou krvou zmyl hriechy, lebo sa obetuje za všetky hriechy na svete. Len jeho obeta na kríži mohla priniesť Bohu Otcovi zadosťučinenie za hriechy sveta. Predstavme si, koľko ľudí na svete denne uráža hriechmi Pána Boha, ale aby ho mohol človek poprosiť o odpustenie, k tomu bola potrebná krv a smrť Božieho Baránka.

     A tu sa vážne zamyslime. Žiaľ, dosť často sa nám kňazom stáva, že niektorí naši farníci povedia kňazovi, ja nemám hriechy, s poznámkou: nikoho som nezabil, nikoho neokradol, tak nemám prečo ísť na spoveď. Viackrát som uviedol vetu svätej Terézie Ježiškovej, ktorá povedala jednu dôležitú vetu: „Nerozlišujme hriechy na ľahké a ťažké, lebo každý, aj ten najmenší hriech, uráža nekonečnú dobrotu nebeského Otca.“ Dnes mizne pojem hriechu a dnes aj samo slovo hriech sa dostáva na index alebo sa radí medzi archaizmy. Žiaľ, zatiaľ hriech obsadil všetky schopnosti duše a zadusil každé nadprirodzené hnutie, každú myšlienku na Boha, každú výčitku svedomia. Samozrejme, že takíto ľudia nepotrebujú Mesiáša, nepotrebujú Baránka, ktorý by z nich sňal ich hriechy. Radšej sa vyhýbajú Kristovi, ktorý by v nich narušil ich pokojný život v hriechu. Preto nechcú poznať Krista, ale žiaľ, že ho ani nechcú dať poznať iným a v mnohých rodinách aj svojim deťom. Síce všetko robia preto, aby deti zabezpečili všetkým, čo treba k ich životu ako zdravie, oblečenie, jedlo, vzdelanie a iné materiálne hodnoty. Ale že dieťa má aj dušu, že dieťa má svedomie, že to dieťa, ktoré dali prípadne pokrstiť, je aj Božím dieťaťom, ktoré má skrze nich poznať nebeského Otca, to ich nezaujíma. A najhoršie je to, ak dieťa z úst rodičov často počúva hrešenie, kliatby a vulgárne reči. Čo si potom vezme do života?

     Zatúžme v tejto chvíli, že chceme byť spolupracovníkmi Ježiša pri záchrane svojich rodín a aj sveta od hriechu. Zamyslime sa nad sebou, či nežijeme v nejakom ťažkom hriechu, či sme nie do nejakého hriechu zamilovaní. A v našich rodinách? Rodičia, pomáhajte svojim deťom formovať ich svedomie, aby sa od malička učili rozoznávať dobro od zla, aby poznávali, čo je hriech a čo je čnosť. Len takto z vašich detí môžu vyrásť dobrí a čnostní kresťania.

 

     Pripravil Martin Mojžiš, sprievodca pútnikov.


Prečo si rezervovať zájazd u nás?

  • Dostupné ceny pre každého
  • Rezervácia zájazdu online
  • Letecká a autobusová doprava


Máte otázky ?

Neváhajte nám zavolať. Sme tím odborníkov na zájazdy radi Vám ochotne poradíme.

+421 911 285 240

ck@awertour.sk